You are here

Thông báo tuyển dụng

Công ty VINIC cần tuyển Thuyền viên để nhận tàu đóng mới
Công ty TNHH Huấn luyện, Cung ứng lao động và Dịch vụ hàng hải VINIC cần tuyển thuyền viên
Công ty TNHH Huấn luyện, Cung ứng lao động và Dịch vụ hàng hải VINIC...
Công ty TNHH Huấn luyện, Cung ứng lao động và Dịch vụ hàng hải VINIC cần tuyển thuyền viên

Pages

Weblink