You are here

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2019
LỊCH PHỎNG VẤN THỰC TẬP SINH (VÒNG 2) - 10/4/2019
LỊCH PHỎNG VẤN HỌC BỔNG NSU (VÒNG 2) - ngày 9/4/2019
Thông báo tuyển dụng tháng 03/2019
Công ty VINIC thông báo kế hoạch tuyển dụng tháng 01 năm 2019

Pages

Weblink