You are here

Giới Thiệu

Giới thiệu về cơ sở vật chất đào tạo, huấn luyện và phục vụ lưu trú của Công ty VINIC
VINIC là Liên doanh giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Công ty Vận tải Thép Nhật Bản (Nippon Steel Shipping Co., Ltd) theo Giấy phép Đầu tư số 1939/GP do Bộ Kế hoạch...
Từ tháng 8/2012, VINIC đã triển khai áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào mọi mặt hoạt động của Công ty nằm nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp và quản lý công tác nghiệp vụ.
Tháng 2/2013, Hệ thống Quản lý Chất lượng của Công ty đã được Tổ chức TUV Rheinland...

Weblink