You are here

Giới Thiệu

Giới thiệu về cơ sở vật chất đào tạo, huấn luyện và phục vụ lưu trú của Công ty VINIC
VINIC là Liên doanh giữa Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Công ty Vận tải Thép Nhật Bản (Nippon Steel Shipping Co., Ltd) theo Giấy phép Đầu tư số 1939/GP do Bộ Kế hoạch...

Danh sách nhân viên nghiệp vụ
Giấy phép lao động
Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải
Hệ thống quản lý chất lượng
Giấy chứng nhận dịch vụ tuyển dụng cung cấp thuyền viên phù hợp với yêu cầu công ước MLC 2006
Giấy chứng nhận...

Weblink