You are here

Thông báo tuyển dụng

Công ty VINIC cần tuyển dụng thuyền viên ...
Công ty VINIC cần tuyển dụng...
Công ty VINIC cần tuyển dụng thuyền viên ...
VINIC cần tuyển chức danh 1/E để đưa đi làm việc trên tàu biển ở nước ngoài cho kế hoạch tháng 10/2022...
Chủ tàu NSU (Nhật Bản) cần tuyển dụng Thực tập Sỹ quan và Sinh viên cấp học bổng thuộc chuyên ngành Máy tàu biển...
VINIC cần tuyển thuyền viên chuẩn bị cho kế hoạch nhận tàu mới và kế hoạch thay thuyền viên trong tháng 9, 10, 11...

Pages

Weblink