You are here

Thông báo tuyển dụng

Công ty TNHH Huấn luyện, Cung ứng lao động và Dịch vụ hàng hải VINIC...
Công ty VINIC cần tuyển thuyền viên (nam giới trên 21 tuổi) để đưa đi làm việc...
Công ty TNHH Huấn luyện, Cung ứng lao động và Dịch vụ hàng hải VINIC 
Công ty VINIC cần tuyển Sỹ quan Vận hành để đưa đi làm việc trên tàu biển ở nước ngoài trong tháng 9, 10/2020

Pages

Weblink