You are here

Tuyển dụng

Tuyển chọn thực tập sỹ quan là sinh viên K57, 58, 59 và Sinh viên cấp học bổng K60 thuộc chuyên ngành Máy tàu biển,...
Công ty VINIC cần tuyển dụng nhân viên phòng Hành chính, yêu cầu...
Công ty VINIC thông báo tuyển dụng 02 nhân viên văn phòng...

Pages

Weblink