You are here

Huấn luyện

Huấn luyện nấu ăn món Nhật (23-26/7/2019)
Trong hai ngày 15 và 16-3-2016, các chuyên gia từ Công ty NS United Kaiun Kaisha, Ltd và NSUMP Philippine sang tổ chức Huấn luyện về một số chuyên đề liên quan đến an toàn lao động trên tàu.
Ngày 26/01/2016, Công ty VINIC tổ chức buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa các Máy trưởng và các Máy nhất đang nghỉ phép.
Ngày 29/12/2015, Công ty VINIC tổ chức buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giữa các Thuyền trưởng và các Đại phó đang nghỉ phép.

Mọi sỹ quan và thuyền viên Công ty đều được huấn luyện bài bản trước khi được điều động đi làm việc trên tàu. 

Weblink